CHỢ BÀ CHIỂU

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖Vị trí | Location: 2 Lê Quang Định, Bình Thạnh

❖Số mặt | Faces:  02

❖Kích thước | Dimension: 14m (W) x 4m (H) = 56m²

❖Hình thức quảng cáo | Description: Hiflex

❖Hệ thống chiếu sáng | Lighting system: 10 sets Led of 100W light

❖Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4 hours, 18:00 – 22:00/day

❖Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days